Všeobecné obchodní podmínky

1. PREAMBULE

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro nákup zboží od prodávajícího, kterým je společnost Auto Fit, spol. s r. o., IČ: 46345582, se sídlem Vídeňská 296/112a, Přízřenice, 619 00 Brno, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5557, v internetovém obchodě eshop.autofit.cz, provozovaném společností Auto Fit, spol. s r. o. (e-shop), ale také pro nákup zboží v prodejně společnosti Auto Fit, spol. s.r.o., a to na základě kupních smluv uzavřených s kupujícím za současné přítomnosti obou smluvní stran nebo prostřednictvím komunikace na dálku, v prostorách obvyklých pro podnikání prodávajícího nebo mimo ně.

2. DEFINICE

2.1. Prodávající

Prodávajícím je (společnost) Auto Fit, spol. s r. o., IČ: 46345582, se sídlem Vídeňská 296/112a, Přízřenice, 619 00 Brno, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5557.

2.2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále také jen „Spotřebitel“).

Právní vztahy Prodávajícího se Spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i souvisejícími právními předpisy.

Podnikatelem se rozumí každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále také jen „Podnikatel“).

2.3. Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, smlouva o dílo, příp. jiná smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami této smlouvy jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Podnikatel, resp. Prodávající.

2.4. Jazyk smlouvy

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, zasláním návrhu na uzavření kupní smlouvy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Podmínky ochrany osobních údajů kupujících nejsou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek a jsou předmětem zvláštních ujednání mezi Kupujícím a Prodávajícím v rámci kupní smlouvy.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Prodávající zveřejňuje na webových stránkách e-shopu jím nabízené zboží. Umístění nabízeného zboží na webových stránkách e-shopu Prodávajícího není návrhem na uzavření kupní smlouvy ani veřejnou nabídkou.

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu nebo jiným prostředkem komunikace na dálku.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka Kupujícího učiněná skrze objednávkový systém e-shopu nebo jinými prostředky komunikace na dálku. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu prostřednictvím e-mailu na e-mail zadaný Kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky bez výhrad ze strany Prodávajícího. Od tohoto momentu mezi Prodávajícím a Kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté kupní ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Objednávka Kupujícího a její potvrzení Prodávajícím jsou Prodávajícím archivovány a tyto jsou po vyžádání Kupujícímu přístupné ve lhůtě 2 let ode dne uzavření kupní smlouvy.

5. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Nabídka a ceny zboží uváděné na e-shopu Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání". Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad vystavený na základě kupní smlouvy Prodávajícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

V hotovosti

Bankovním převodem

Dobírkou

Pro účely placení a dodání zboží rozlišuje Prodávající „Neregistrované zákazníky“, „Registrované zákazníky“.

Neregistrovaný zákazník je Kupující, který na základě své objednávky má zájem uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu zpravidla poprvé a svou objednávku v internetovém obchodu eshop.autofit.cz činí jako jednorázovou.

Registrovaný zákazník je Kupující, který již v minulosti jako Kupující uzavřel s Prodávajícím jako dodavatelem kupní smlouvu/y, poskytl tak Prodávajícímu své identifikační údaje ke zpracovávání, má možnost přihlásit se do internetového obchodu eshop.autofit.cz prostřednictvím přihlašovacích údajů poskytnutých Prodávajícím.

Dodání zboží a zaplacení kupní ceny:

a) Osobní odběr a zaplacení kupní ceny

Kupující může převzít zboží na zvolené pobočce Prodávajícího. O termínu, v němž může Kupující zboží vyzvednout, bude Kupující informován v e-mailu Prodávajícího potvrzujícím přijetí objednávky zboží, popř. telefonicky. Zboží, jež je skladem na pobočce zvolené pro vyzvednutí zboží, je připraveno k vyzvednutí zpravidla den následující po potvrzení objednávky. Zboží, které je skladem na jiné pobočce Prodávajícího, je k vyzvednutí zpravidla do 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky.

Kupní cena za zboží je pak zaplacena v hotovosti při převzetí zboží Kupujícím. V případě Registrovaného zákazníka bankovním převodem na fakturu splatnou zpravidla do 14 dnů od převzetí zboží. Na základě individuální dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné sjednat i jiný způsob placení zboží.

b) Zasílání zboží přepravní službou a zaplacení kupní ceny

Zboží je možné Kupujícímu zaslat přepravní službou. Přepravní službu volí Kupující ve své objednávce. Při objednávce nad 6.000 Kč bez DPH je doprava zdarma. V opačném případě bude Kupujícímu naúčtována cena v závislosti na hmotnosti zásilky, a to:
- zásilka o hmotnosti do 5 kg = 129 Kč bez DPH
- zásilka o hmotnosti 5,1 - 15 kg = 199 Kč bez DPH
- zásilka o hmotnosti 15,1 - 50 kg = 399 Kč bez DPH
- zásilka o hmotnosti nad 50,1 kg = 599 Kč bez DPH.

Je-li Kupující Neregistrovaným zákazníkem, je kupní cena za zboží zaplacena (1) bankovním převodem předem na zálohovou fakturu nebo (2) platbou v hotovosti spolu s dodáním zboží na dobírku. Na základě individuální dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné sjednat i jiný způsob placení zboží. Při platbě na zálohovou fakturu je faktura vystavena spolu s potvrzením objednávky Prodávajícím, nejpozději pak den následující po potvrzení objednávky, a zboží je expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny za zboží. Je-li zvolena platba spolu s dodáním zboží na dobírku, je zboží expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím. Expedice zboží může být prodloužena až o 5 pracovních dnů, je-li třeba zboží vyzvednout na jiné pobočce Prodávajícího.

Je-li Kupující Registrovaným zákazníkem, je kupní cena za zboží zaplacena (1) bankovním převodem předem na zálohovou fakturu nebo (2) platbou v hotovosti spolu s dodáním zboží na dobírku. Na základě individuální dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné sjednat i jiný způsob placení zboží. Při platbě na zálohovou fakturu je faktura vystavena spolu s potvrzením objednávky Prodávajícím, nejpozději pak den následující po potvrzení objednávky, a zboží je expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny za zboží. Je-li zvolena platba spolu s dodáním zboží na dobírku, je zboží expedováno zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím. Expedice zboží může být prodloužena až o 5 pracovních dnů, je-li třeba zboží vyzvednout na jiné pobočce Prodávajícího.

6. PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ V OBCHODĚ

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Podstatné porušení smlouvy:

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupení od smlouvy (formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení ZDE)

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, náleží mu práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy:

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Práva z vadného plnění náležející Spotřebiteli:

Je-li Kupující Spotřebitelem, platí pro jeho práva z vadného plnění následující ustanovení.

Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc shora uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

7. ZÁRUKA

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k používání věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Práva z vadného plnění i práva ze záruky lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Veškeré práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z vadného plnění a ze záruky za jakost neupravená těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění.

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

Kupující, který je Spotřebitelem, a uzavřel s Prodávajícím kupní smlouvu za použití prostředků komunikace na dálku, má právo odstoupit od této smlouvy v souladu s ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím (formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení ZDE). Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat na adresu sídla Prodávajícího, na adresu elektronické pošty info@autofit.cz.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy (formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení ZDE ).

V případě řádného odstoupení od smlouvy Spotřebitelem dle přechozích odstavců, vrátí Prodávající Spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od něho (s výjimkou částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající je oprávněn vrátit přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo mu prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Výše uvedené odstoupení od smlouvy a postupy s ním související se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem, ani na smlouvy uzavřené jinak než za použití prostředků komunikace na dálku.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s nabídkou/smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn vyúčtovat mu za zaslání předžalobní upomínky paušální náhradu ve výši 1.000,- Kč plus 21 % DPH a přeúčtovat náklady poštovného na doporučenou zásilku s dodejkou. Náhrada je splatná na základě faktury Prodávajícího.

Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající je při prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny dodaného zboží oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky, a to až do úplného zaplacení pohledávky. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Prodávajícího.

Vedle smluvní pokuty má Prodávající právo na zaplacení zákonných úroků z prodlení, jejichž výši upravují příslušné právní předpisy.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu.

Kupující, který je Registrovaným zákazníkem, bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I"), platí, že smluvní strany si zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží". Touto volbou není dotčen čl. VI. Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce) v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou pravomoc českých soudů pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi.

Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@autofit.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zasílá Prodávající na elektronickou adresu Spotřebitele.

V případě, že dojde ke vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím z kupní smlouvy, a tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující – spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová adresa: www.coi.cz, a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů, jeho zahájení a průběhu, naleznete též na stránkách České obchodní inspekce. Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V případě, že se strany nedohodnou, předloží svůj spor k projednání soudu. Jako místně a věcně příslušný k projednání sporu smluvních stran se určuje Městský soud v Brně.


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2022 a jsou k dispozici na internetových stránkách eshop.autofit.cz. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.